Kullanıcı Adı ve Dergi Başvurusu için Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Derginin TR Dizin kapsamında değerlendirilmeye alınabilmesi için, dergi sahibi, yayıncı ve/veya editör tarafından ULAKBİM Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS)‘ne KAYIT yapılarak “Editör Başvuru Formu”nun doldurulması gerekmektedir.

 1. TR Dizin için başvuru yapmadan önce, “TR Dizin Dergi Başvuru için Ön koşulları” ve “TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerini” okuyunuz. Bu kısımlardan eksik olan hususları tamamlayarak başvurunuzu yapmanız, dergi izleme ve değerlendirme aşamalarında zaman ve emek kaybını azaltacaktır.
 2. TR Dizin için doldurulacak başvuru formu, “Editör”, “Dergi”, “Yayıncı”, “İletişim” ve dergi hakkında “Diğer” bilgilerin yer aldığı alanlardan oluşmaktadır.
 3. TR Dizin için süreç yönetimine ait tüm işlemler, Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS) üzerinden yürütülmektedir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen alanlardaki tüm bilgiler doğru, anlaşılır ve eksiksiz olmalıdır.
 4. Bu alanlardaki bilgilerde eksik ve/veya yanlış doldurulan kısımlar, dergi başvurunuzu ve iletişim kurulurken bilgilendirmelerin size ulaşmasını olumsuz etkileyecektir. Lütfen doğru ve eksiksiz bilgi veriniz.
 

TR Dizin Dergi Başvurusu İçin Ön Koşullar

TR Dizin’de taranmak için yapılacak dergi başvurularında aşağıdaki hususlar ön koşul olup, dergi başvurusunun reddedilmesine neden olur. Bu nedenle ilgili maddeleri sağladığınızdan emin olunuz.

 1. TR Dizin’e başvuru için en az bir sayının yayınlamış olması gereklidir.
 2. Sağlık Bilimleri kapsamındaki dergiler yılda en az 3; Yaşam Bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimler ile Hukuk kapsamındaki dergiler yılda en az 2 ve Sosyal Bilimler kapsamındaki dergiler yılda en az 1 sayı yayınlamalıdır.
 3. Basılı dergiler için ISSN, elektronik dergiler için E-ISSN alınmış olmalıdır. Her iki formatta yayın yapılıyor ise her iki ISSN olmalıdır.
 4. ISSN numarası Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ISSN Ofisi‘nden alınmış olmalıdır.
 5. Dergi isminin dış kapak/iç kapak/web sayfasında verilme biçimi, T.C. Kültür Bakanlığındaki ISSN kaydı ile aynı olmalıdır.
 6. Derginin basılı versiyonuna ait ISSN (dergi dış kapakta, tercihen sağ üstte, iç kapakta dergiye ilişkin bilgilerle birlikte) ile elektronik versiyonuna ait ISSN dergi web sayfasında kolayca görülebilir bir yerde olmalıdır.
 7. Dergi, hakemli ve bilimsel bir dergi olmalıdır. Bu husus dergide ve/veya web sayfasında belirtilmelidir.
 8. Dergiye ait web sayfası olmalı ve bilimsel dergi için ayrıntılı ve bilgilere kolay erişilebilir biçimde tasarlanmalı. Dergiye ilişkin bilgiler [derginin tam adı, varsa diğer dildeki adı (İngilizce adı gibi) varsa kısaltılmış adı, ISSN (basılı) ve/veya ISSN (elektronik), açık adresi, derginin yayın dili, yayınlanma aylarıyla birlikte yayın aralığı, kurumsal iletişim ve e-posta adresleri, derginin geçmişi (varsa, yıl aralıklarıyla birlikte, isim ve ISSN değişikliği gibi), editör ve ilgili kurullar, yayıncı, basımevi vb. bilgiler] dergi iç kapağı ve/veya web sayfasında belirtilmelidir.

Başvuru Sonrası Süreçler ve Dergi Değerlendirme İşlemleri

Başvurusu onaylanan dergiler, ilk sayısını yükledikleri tarih itibariyle, düzenli yayınlanma/gönderme ve varsa kriterlerdeki eksiklerini tamamlaması için en az bir (1) yıl süre ile izlenir. Bu süreçte;

 1. Editör Başvuru Formu”nda belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile ODİS’e giriş yapılarak, uzun süredir yayınlanan dergiler başvuru tarihi itibariyle en fazla bir önceki yıla ait sayıların PDF’lerini yükleyebilir. Dergi basılı olarak yayınlanıyorsa bu sayıların en fazla bir (1) basılı kopyası aşağıdaki adrese gönderilmelidir.
 2. Yayınlanacak sayılara ait PDF’ler (dış kapak, iç kapak sayfaları, içindekiler sayfası da dahil olmak üzere) ODİS’e 1 ay içerisinde yüklenmeli, basılı olarak yayınlanan dergi sayılarının 1 kopyası da ULAKBİM’e 3 ay içerisinde gönderilmelidir. Elektronik dergiler için PDF kopyalarda, (dış kapak, iç kapak sayfaları, içindekiler sayfası da dahil olmak üzere) yukarıda belirtilen bölümlerden eksik bulunan kısımlar mutlaka web sayfasından erişilebilir olmalıdır.
 3. Sadece elektronik yayınlanan dergilerin ODİS üzerinden sayının PDF‘sini yüklemesi yeterli olup, dergi sayı ve bilgi güncellemelerinin düzenli takibi yayıncı/editör tarafından yapılmalıdır.
 4. Başvuru sonrasında, dergi sayıları ve Dergi Değerlendirme Kriterlerinde belirtilen hakem raporlarının yüklenmesi gereklidir. Bunlardan herhangi birinin eksik olması durumunda derginiz değerlendirme sürecine alınamamaktadır. Lütfen zamanında ve düzenli olarak gönderim ve yüklemeleri yapınız.
 5. Dergilerin, izleme süresi sonunda, TR Dizin uzmanları tarafından ön değerlendirmesi yapılır. Ön değerlendirme sonucunda, eksikleri tespit edilen dergilere gerekli öneri/uyarılarda bulunulur. İzleme süreci tamamlanan dergiler komite değerlendirilmesine sunulur.

ULAKBİM TR Dizin Posta Adresi:

TÜBİTAK ULAKBİM
Cahit Arf Bilgi Merkezi, TR Dizin Birimi
Mustafa Kemal Mahallesi,
Dumlupınar Bulvarı , Eskişehir Yolu (ODTÜ Karşısı) 7. Km, 2151. Cadde,

06510, Çankaya/ANKARA

Komite Değerlendirme Süreçleri

Komite değerlendirmesi, dergi değerlendirme kriterleri, hakem raporları ve ön değerlendirme formları kullanılarak yapılır.

 1. Komite üyeleri tarafından derginin;
  • Araştırma ve Yayın Etiğine uygunluğu,
  • Hakem değerlendirme sistemi, hakemlik katkısı, raporların yeterliği, etkililiği, içerik kalitesi v.b.,
  • Editoryal kurulun kalitesi, yetkinliği, katkısı, bağımsızlık, yayın titizliği (dil ve yazım), ürün titizliği (dizgi vb. açısından), derginin uluslararası ve coğrafi temsili (hakemler, danışma ve editör kurulu) yetkin isimler v.b.,
  • Makalelerin şekilsel özellikleri, yazım kurallarına uygunluk, makale kaynaklarının doğruluğu ve standartlara uygunluğu, makale başlığı, öz-abst. ve anahtar kelime-keywords kalitesi gibi hususlarda değerlendirilir.
 2. Komite değerlendirme sürecinde, komite üyeleri mevcut dokümanları yeterli görmezse ek bilgi ve belgeler talep edebilir.

Komite Değerlendirmesi Sonrası Süreçler

 1. Komite değerlendirme sonucu, (kabul, red, uyarı gibi) yayıncı/editöre resmi yazı ile bildirilir. Kabul edilen dergi editörlüğü ile ULAKBİM Müdürlüğü arasında 2 (iki) kopya halinde “TR Dizin Katılım İzni Sözleşmesi” imzalanır.
 2. Sözleşmelerin imzalanmasını takiben dergi, TR Dizin veri girişi sürecine alınır.
 3. TR Dizin’e “kabul” edilen dergilerin yayınlanacak yeni sayıları, PDF formatında yüklenmeli ve dergi basılı olarak da yayınlanıyorsa bir kopya ULAKBİM’e düzenli olarak gönderilmelidir. Sayıların zamanında ve düzenli gönderilmesi tamamen editör ve/veya yayıncının sorumluluğundadır. Gönderilmemesi sonucunda derginiz dizinden çıkarılır.
 4. Kabul edilen derginin yayınlanacak sayılarında da, kriterlerde geçen koşulların devamlılığı sağlanmalıdır. Derginin kriterlere uyumsuzluğunun görülmesi halinde derginin veri tabanındaki durumu, ilgili Komite tarafından yeniden değerlendirilir.
 5. Komite değerlendirme sonrası, TR Dizin’e kabul edilmeyen dergiler, sonraki bir yıl süre ile izlenir.
 6. Red sonrası izleme durumunda bir yıl takip edilen dergi, yeni sayılarını tamamlaması ve hakem raporlarını yüklemesi şartıyla sürenin sonunda yeniden komite değerlendirmesine alınır.
 7. Komitenin ikinci değerlendirmesi sonucunda, daha önce belirtilen eksikliklerin devam etmesi durumunda, derginin yeniden değerlendirilen yılı ve sonraki bir yılı red durumunda kalır. Üst üste 2 defa red alan dergi 2 yıl boyunca değerlendirmeye alınmaz.
 8. Komite değerlendirme sonucuna göre “kabul” ya da “red” dergiler, yeni sayılarını ve komite tarafından değerlendirilmek üzere talep edilen belgelerini (örnek hakem raporları vd.) ODİS’e zamanında yüklemelidir.

TR Dizin İçin Dikkat Edilmesi Gereken Genel Hususlar

 1. Dergi adında değişiklik yapılmaya karar verildiğinde, derginin yeni adı için yeni bir ISSN alınmalıdır. Yeni ad altında yayınlanan her sayıda, en az iki yıl, derginin eski adının belirtilmesi; derginin, isim değişiklikleri ve ISSN bilgisi, yıl aralıklarıyla birlikte “Dergi Hakkında” bölümünde “Derginin Tarihçesi” adı altında belirtilmelidir.
 2. Başvuru aşamasında verilen bilgilerde daha sonra bir değişiklik olması durumunda, bu bilgiler en kısa zamanda ODİS’ten değiştirilmelidir. Bilgilerde değişiklik (editör, dergi URL adresi, iletişim bilgisi değişikliği gibi) olduğu anda güncelleme yapılmalıdır. Eksik ya da yanlış bilgi verilmesi durumunda sorumluluk editöre aittir.
 3. Hakem değerlendirme raporları, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi’nin incelemesine olanak verecek şekilde yayın tarihinden sonra en az beş yıl süreyle saklanmalıdır.
 4. Dergiye ait bütün basılı sayıların; dış/iç kapak, dergi sırtı ve derginin web sayfasındaki her bir sayıda; derginin adı, yıl, varsa cilt no ve sayı no bilgileri bulunmalıdır.
 5. Ek/özel sayı, konuya özel veya kongre bildirilerinden olanlar ve makale yazım kurallarına göre yayınlananlar değerlendirmeye alınacaktır.
 6. Ek/özel sayılar dergi editörünün sorumluluğundadır. Derginin yazım kuralları ve politikaları bu sayılar için de geçerlidir. Ek/özel sayıda konuk editör olabilir.
 7. Her bilimsel yazının “Kaynakça”sı bulunmalı, kaynaklar Latin alfabesi ile yazılmış olmalı, veriliş şekli, doğruluğu ve ulaşılabilirliğine özen gösterilmelidir,
 8. Kaynakça uluslararası kaynak yazım biçimlerine (APA, MLA, AIP, NLM, AMA, ACS vd.) uygun olmalı, kullanılan biçim “Makale Yazım Kuralları”nda ayrıntılı şekilde belirtilmelidir.
 9. Dipnot kullanan bilimsel yazılarda, dip notlara ilişkin kaynakça makale sonunda ayrıca verilmelidir.
 10. Dergide bulunan bilimsel makalelerin ilk sayfasında, tercihen üstte, makaleyi tanımlayan ve atıf için kullanılabilecek bibliyografik bilginin [dergi adı-genellikle, editörlükçe belirlenmiş “derginin kısa adı” tercih edilir, yıl; varsa cilt no(varsa sayı no): ilgili makalenin sayfa aralıkları formatında (Örnek: Akd Araş Derg, 2014; 15(2): 15-22 gibi)] uluslararası yaygın biçime uygun olarak verilmelidir.
 11. Veri tabanlarında yer alan bütün dergiler belli aralıklarla TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi tarafından yeniden değerlendirilmektedir. TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri ya da diğer koşullara uyulmadığı takdirde dergi, dizinden çıkarılabilecektir.
 12. Dergide dizinlendiği kaynaklar konusunda, okuyucu ve yazarlarını yanlış bilgilendirmeye neden olacak kaynakları belirtilmemelidir.
 13. İki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilmelidir.