ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Sağlık Bilimleri (Tıp), Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı temel konu alanındadır.

TR Dizin’in içeriğini oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile, ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından dergi değerlendirme kriterlerine bağlı olarak belirlenmektedir.

Tıp Veri Tabanı

1996 yılından bu yana Web’den kullanıcıların erişimine açık olan Tıp Veri Tabanı, Sağlık Bilimleri (Tıp, Diş hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik vd.) alanında Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki makaleleri kapsamaktadır.

Veri Tabanı, sağlık bilimleri alanında çalışan araştırmacılara, konuyla ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. Veri tabanına giren dergiler, uluslararası standartlar ölçüsünde belirlenen “Dergi Değerlendirme Kriterleri” doğrultusunda, “Tıp Veri Tabanı Komitesi” tarafından değerlendirilerek seçilmektedir.

Tıp Veri Tabanının oluşturulması amacıyla kurulan komite çalışmalarını, 1994-2000 yılları arasında TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu, 2001 yılından itibaren ise “TR Dizin Komiteleri Toplantı ve Çalışma İlkeleri”ne bağlı olarak ULAKBİM bünyesinde sürdürmektedir. Komitenin amacı, sağlık bilimleri alanında Türkiye’de yayımlanan dergilerin; belirlenen kriterler çerçevesinde standart bir hale gelmesini, yayın kalitesini yükseltmesini ve uluslararası düzeyde kabul görmelerini sağlamaktır. Tıp veri tabanına başvuruda bulunan dergilerde “Dergi Değerlendirme Kriterleri” ne uygunluk aranmaktadır. Söz sonusu kriterler teknolojik gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilerek güncellenmektedir. 1993-1997 yılları arası basılı olarak yayımlanan Türk Tıp Dizini, 2000 yılından itibaren, 1996 ve sonrası yıllara ait verileri kapsayacak şekilde, elektronik ortamda taranabilir formatta hizmet vermektedir. Veri giriş formatı için Amerikan Ulusal Tıp Kütüphane’si (National Library of Medicine) örnek alınmıştır.  2001 yılından itibaren veri tabanında yer alan makalelerin önemli bir kısmında öz ve tam metinlerine erişim sağlanmaktadır. Taramalar, veri tabanı arama arayüzünden yapılabilmektedir.

  • Basılı Türk Tıp Dizinleri [1993] [1994] [1995] | PDF

Tıp Veri Tabanı Komitesi

Tıp Veri Tabanı Komite Üyeleri 
Prof. Dr. Berna ARDAAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Özcan ERELYıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇMedipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Özkan ÜNAL Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Doç. Dr. Orhan YILMAZSB. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.KBB Kliniği
Prof. Dr. Nazmi ZENGİNNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Veri Tabanına Giren Dergi Listesi


ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) Türkçe Çevirisi

pdf_icon

Etik Konular

Sağlık bilimleri kapsamındaki süreli yayınlarda, yazarlardan araştırma ve yayın etiğine uyumlu olunması istenmektedir. İnsanlarda veya hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalar için öneriler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
Dergisi, yazarlardan araştırma ve yayın etiğine uyumlu olunmasını istemektedir. İnsanlarda veya hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalarda ulusal ve uluslar arası etik kılavuzlara uyum ve ilgili etik kurullardan izin esastır. Alınan Etik Kurul Onayı. online olarak, www.. adresine gönderilmelidir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar:

Dergi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda “Helsinki Bildirgesi”, “İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu” ve “İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu”nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, “Klinik Araştırmalar Etik Kurul”undan izin alınması ve ilgili belgenin dergiye gönderilmesi zorunludur. Yazarlar, makalenin GEREÇ VE YÖNTEM bölümünde ilgili etik kuruldan ve çalışmaya katılmış insanlardan imzalı “Bilgilendirilmiş gönüllü olur” (informed consent) belgesini aldıklarını belirtmek zorundadır. Etik Kurul onayının bir kopyasının dergiye gönderilmemesi durumunda yazı yayınlanmayacaktır.

Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan veya gereği durumunda yasal temsilcisinden “Bilgilendirilmiş gönüllü olur” (informed consent) belgesi alınmalı ve makalenin olgu sunumu başlığı altında yazılı olarak ifade edilmelidir. Hastadan veya yasal temsilcisinden alınan “Bilgilendirilmiş gönüllü olur” belgesi dergiye yollanmalıdır.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar: 

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, “Deney Hayvanları Etik Kurul”undan izin alınması ve ilgili belgenin bir kopyasının dergiye gönderilmesi zorunludur. Araştırmanın GEREÇ VE YÖNTEM bölümünde, deneysel çalışmalarda tüm hayvanların “Laboratuar Hayvanlarının Bakım ve Kullanımı Kılavuzu”na (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, www.nap.edu/catalog/5140.html) uygun olarak insancıl bir muameleye tabi tutulduğu ve Deney Hayvanları Etik Kurul onay raporu alındığı belirtilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için neler yapıldığı açık bir şekilde belirtilmelidir. Etik Kurul onayının bir kopyasının dergiye gönderilmemesi durumunda yazı yayınlanmayacaktır.

Çıkar Çatışmaları:

Yazarlar, makaleleriyle ilgili çıkar çatışmalarını (varsa) bildirmelidirler. Eğer makalede dolaylı veya dolaysız ticari bağlantı (istihdam edilme, doğrudan ödemeler, hisse senedine sahip olma, firma danışmanlığı, patent lisans ayarlamaları, veya hizmet bedeli gibi) veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma v.b ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu, editöre sunum sayfasında ve ayrıca makalede kaynaklar bölümünden önce “Çıkar çatışması” başlığı altında bildirmek zorundadır.

Yazarlık Katkısı: 

Çok yazarlı makalelerde yazarların araştırmaya katkıları (fikir oluşturma, çalışma tasarımı, deneysel uygulamalar, istatistik, makalenin yazımı, v.b) açıklanmalı ve imzalı olarak editöre (yayın hakkı devir formu kapsamı içinde) sunulmalıdır. Yazarlık katkısı bilgisi, kaynaklar bölümünden önce makalede bildirilmek zorundadır.

Maddi Destek:

Araştırma için alınmış finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa açıkça makalenin kaynaklar bölümünden önce bildirilmek zorundadır. Ayrıca yazarlar aşağıda belirtilen alanlarda, varsa çalışmaya sponsorluk edenlerin rollerini beyan etmelidirler: (1) Çalışmanın tasarımı, (2) Veri toplanması, analizi ve sonuçların yorumlanması, (3) Raporun yazılması, (4) Yayın için gönderilmesine karar verilmesi.

Sempozyum Bilgileri

Duyuru: Sadece olgu sunumu yayınlayan dergiler Tıp Veri Tabanı Komitesi’nin 27 Şubat 2015 tarih, 133 sayılı toplantısında alınan kararla 2015 yılından itibaren TR Dizin Tıp Veri Tabanı kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. Olgu sunumu dergilerinin değerlendirmeye alınabilmesi için:

Sadece olgu sunumu yayınlanmalı ve bu husus dergide belirtilmelidir. TR Dizin Kriterlerinden “araştırma makalesi sayısı ve yüzdesi” ile ilgili olan kriter maddesi dışında diğer kriterleri de sağlaması gerekmektedir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)

ULAKBİM Yönetim Kurulu’nun 8 Ocak 2010 gün ve 62 sayılı toplantısında alınan karar ile, ULAKBİM tarafından geliştirilmekte olan Ulusal Veri Tabanları kapsamına Din ve İnanç Araştırmaları ve Hukuk konu alanları da dahil edilmiştir. Karar doğrultusunda oluşturularak, 2002 yılından itibaren Web’den erişime açık olan SBVT, ülkemizdeki sosyal ve beşeri bilimler alanındaki araştırmacılara ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. Veri tabanı 28 ayrı konu başlığı altında Türkiye’de yayımlanan süreli yayınları içermektedir. Veri tabanına giren dergiler uluslararası standartlar ölçüsünde belirlenen “Dergi Değerlendirme Kriterleri” doğrultusunda “SBVT Komitesi” danışmanlığında değerlendirilerek seçilmektedir.

TÜBİTAK Başkanlığı ve ULAKBİM Müdürlüğü’nün Mayıs 2002’de aldığı ortak karar gereğince, ULAKBİM bünyesinde Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT) oluşturma çalışmaları başlamıştır. Temmuz 2002’de SBVT Kurulu’nun belirlenmesini takiben dergilerle yazışmalar yapılmış ve Mart-Nisan 2003’de ULAKBİM’e ulaşan dergiler değerlendirme sürecine alınarak veri giriş ve indeksleme çalışmaları başlamıştır. Veri tabanı Temmuz 2004’de Web üzerinden kullanıcıların erişimine açılmıştır. 8 Ocak 2010 tarihli 62 No’lu Yönetim Kurulu Kararı ile konu kapsamının genişletilmesine, veri tabanı isminin de Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

SBVT Veri Tabanı Komitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Komite Üyeleri 
Prof. Dr. Yaşar AYDEMİRGazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sema DOĞAN
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ramazan GÖZENMarmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖRAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Emin KÜÇÜKHacettepe Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi
Prof. Dr. Emine ÖZMETEAnkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Şamil ÖCAL Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Akademik Süreli Yayıncılık Kılavuzu 2013

pdf_icon

Veri Tabanına Giren Dergi Listesi


Kurultay Sunum ve Bildirileri


Yaşam Bilimleri Veri Tabanı

Ülkemizde tarım, ormancılık, veterinerlik, hayvancılık, su ürünleri, gıda ve biyoloji alanlarında yayınlanan dergileri içermektedir. 2001 tarihinden itibaren veri tabanına girecek dergiler “Dergi Değerlendirme Kriterlerine“uygun olarak belirlenmektedir.

Veri Tabanı Komitesi

Yaşam Bilimleri Veri Tabanı Komite Üyeleri 
Doç. Dr. Serkan ERAT Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi
Doç. Dr. Mustafa SÜRMEN
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Sefa TARHANGaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Veri Tabanına Giren Dergi Listesi


Kurultay Sunum ve Bildirileri

 

Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (MTBVT)

1992’den günümüze Temel ve Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik alanlarında Türkiye’de yayınlanan dergileri içeren veri tabanı, alanındaki araştırmacılara ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmalarına 2006 yılından itibaren akademik bir komite önderliğinde devam etmektedir.

Veri Tabanı Komitesi

Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Komite Üyeleri 
Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Prof. Dr. Ali Bülent EKİNAnkara Üniversitesi Fen Fakültesi
Prof. Dr. Murat HOŞÖZKocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. İrfan KARAGÖZ Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Hasan MERDUN Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği

Veri Tabanına Giren Dergi Listesi


Kurultay Sunum ve Bildirileri


Hukuk Veri Tabanı

ULAKBİM Yönetim Kurulu’nun 8 Ocak 2010 gün ve 62 sayılı toplantısında alınan karar ile, ULAKBİM tarafından geliştirilmekte olan Veri Tabanları konu alanlarına dahil edilen din ve inanç araştırmaları SBVT kapsamında yer almış, hukuk konu alanlarında ayrı bir veri tabanı oluşturulmuştur.

Veri Tabanı Komitesi

Hukuk Veri Tabanı Komite Üyeleri 
Prof. Dr. Hakan KARAN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Veri Tabanına Giren Dergi Listesi