TÜBİTAK ULAKBİM
TÜRKİYE DERGİLERİ DİZİNİ (TR Dizin)
DERGİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

 1. Dergiler bilimsel içerikte olmalıdır.
 2. Dergi için, Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ISSN Ofisi‘nden ISSN ve/veya e-ISSN (Uluslararası Standart Süreli / Elektronik Süreli Yayın Numarası) alınmalı (basılı formatta yayınlanacak dergi için ilk sayı basılmadan önce, elektronik formatta yayınlanacak dergi için ilk sayı yayınlandıktan sonra) ve dergi dış kapakta, tercihen sağ üstte, iç kapakta dergiye ilişkin bilgilerle birlikte ve web sayfasında kolayca görülebilir bir yerde olmalıdır,
 3. Dergi isimleri, ISSN kaydındaki isim ile aynı olmalı, diğer dillerde isim paralel isim formatına uygun kullanılmalıdır.
 4. Her derginin her bir formatı ve versiyonu için (basılı format, elektronik format, CD-ROM formatı, Türkçe versiyonu, İngilizce versiyonu gibi) ayrı bir ISSN alınmalıdır.
 5. Dergi adında değişiklik yapılmaya karar verildiğinde, derginin yeni adı için yeni bir ISSN alınmalıdır. Yeni ad altında yayınlanan her sayıda, en az birkaç yıl,  derginin eski adının belirtilmesi; derginin, isim değişiklikleri ve ISSN bilgisi, yıl aralıklarıyla birlikte “Dergi Hakkında” bölümünde “Derginin Tarihçesi” adı altında belirtilmelidir.
 6. Derginin amaç ve kapsamı dergi içinde ve/veya web sayfasında mutlaka belirtilmelidir.
 7. Dergi hakkında tanıtıcı bilgi içeren başvuru, Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS)üzerinden yapılmalıdır ve bu bilgilerde değişiklik (editör, dergi URL adresi, iletişim bilgisi değişikliği gibi) olduğu anda güncelleme yapılmalıdır. Eksik ya da yanlış bilgi verilmesi durumunda başvuru kabul edilmeyecektir. Sorumluluk Editöre aittir.
 8. Dergi yıl içinde, ilan ettiği aralıklarla ve zamanında yayınlanmalıdır,
 9. Yayınlanan sayılara ait PDF’ler (dış kapak, iç kapak sayfaları, içindekiler sayfası da dahil olmak üzere) ODİS’e 1 ay içerisinde yüklenmeli, basılı olarak yayınlanan dergi sayılarının 1 kopyası da ULAKBİM’e 3 ay içerisinde gönderilmelidir. Elektronik dergiler için PDF kopyalarda, yukarıda belirtilen bölümlerden eksik bulunan kısımlar mutlaka web sayfasından erişilebilir olmalıdır.
 10. Dergiye ait bütün basılı sayıların; dış/iç kapak, dergi sırtı ve derginin web sayfasındaki her bir sayıda; derginin adı, yıl, varsa cilt no ve sayı no bilgileri bulunmalıdır.
 11. Dergiye ilişkin bilgiler [derginin tam adı, varsa diğer dildeki adı (İngilizce adı gibi) varsa kısaltılmış adı, ISSN ve/veya e-ISSN, açık adresi, derginin yayın dili, yayınlanma aylarıyla birlikte yayın aralığı, kurumsal iletişim ve e-posta adresleri, derginin geçmişi (varsa, yıl aralıklarıyla birlikte, isim ve ISSN değişikliği gibi), editör ve ilgili kurullar, yayıncı, basımevi vb. bilgiler] dergi iç kapağı ve/veya web sayfasında belirtilmelidir.
 12. Danışma/Yayın Kurullarında yer alan isimler ünvanlarıyla birlikte yazılmalıdır. İlgili kurul üyelerinin farklı kurumlardan olmasına özen gösterilmeli ve çalıştıkları kurum isimleri ya da şehir, ülke bilgileri yer almalıdır.(Yeni)
 13. Derginin hakemli bir dergi olduğu belirtilmeli, hakem değerlendirme sistemi bulunmalı, hakem değerlendirme sistemi ve süreçleri hakkında bilgi verilmelidir.
 14. Hakem sayısı her bilimsel yazı için, farklı kurumlardan olmasına özen gösterilerek, en az iki olmalıdır. İki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınmalıdır.
 15. Hakem değerlendirme raporları, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi’nin incelemesine olanak verecek şekilde yayın tarihinden sonra en az beş yıl süreyle saklanmalıdır.
 16. TR Dizin kapsamındaki tüm dergiler (kabul edilen, değerlendirme için beklemede olan ya da yeni başvuran), her yılın ilk sayısındaki 2. ve 3. makale ile 1 adet yayınlanması uygun bulunmayan makalenin hakem değerlendirme raporlarını*  ODİS’e yüklemelidir. Komite tarafından ayrıca hakem raporu talep edilmesi durumunda aynı yöntemle ODIS’e yüklenmelidir [* ilgili makale için, tüm hakem değerlendirme sürecini gösteren 1 pdf dosyası halinde (makalenin ilk başvuru yapılan hali, 1. hakem görüşü, 2. hakem görüşü, varsa düzeltmeler, hakem isimleri ve değerlendirme tarihleri görülecek biçimde ve mümkünse imzalı) yüklenmelidir].(Yeni)
 17. Hakem değerlendirme raporları, şekil incelemesinin yanısıra, bilimsel değerlendirme yapıldığını gösteren biçimde olmalıdır (seçimli form, makale üzerinde hakem notları, değerlendirme formunda bilimsel değerlendirme notları v.b. gibi).(Yeni)
 18. Bilimsel yazılar, türlerine göre sınıflandırılarak (araştırma, olgu sunumu, derleme vd.) “içindekiler” sayfasında ve makalenin ilk sayfasında belirtilmelidir.
 19. Sağlık Bilimleri kapsamındaki dergiler yılda en az 3; Yaşam Bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimler ile Hukuk kapsamındaki dergiler yılda en az 2 ve Sosyal Bilimler kapsamındaki dergiler yılda en az 1 sayı yayınlamalıdır.
 20. Bilimsel yazıların bütünlüğünü bozmamak açısından, reklam ve benzeri tanıtılar bilimsel yazı içinde yer almamalı ve bunlara sayfa numarası verilmemelidir.
 21. Dergide, birleşik sayı basımı, 3 yıl içinde ardışık 2 sayı için yalnızca bir kez yapılabilir.
 22. Özel sayı ya da ek sayılar da kriterlere bağlı olarak değerlendirilir.
 23. Ek/özel sayı: Bir derginin normal aralıklarla çıkarılan düzenli sayılarına ek olarak yayınlanan sayılardır.
 24. Ek/özel sayı, konuya özel veya kongre bildirilerinden, makale yazım kurallarına göre yayınlananlar değerlendirmeye alınacaktır.
 25. Ek/özel sayılar dergi editörünün sorumluluğundadır. Derginin yazım kuralları ve politikaları bu sayılar için de geçerlidir. Ek/özel sayıda konuk editör olabilir.
 26. Ek/özel sayıdaki sayfa numaraları, yıl içindeki düzenli sayılardan farklı şekilde numaralandırılmalıdır.
 27. Özel/Ek sayı adedi;  normal periyodun 1/3’ünden fazla olamaz. Kongre bildiri özetlerini içeren özel sayılar bu kapsama dahil edilmezler.(Yeni)
 28. Özel/Ek sayıda yayınlanan olgu sunumları, derleme ve araştırma makalesi oranları (kongre özetleri hariç), diğer sayılarda yayınlanan makale oranlarına dahil edilecektir.(Yeni)
 29. Bir yıl içindeki toplam bilimsel araştırma yazısı, tıp, mühendislik ve yaşam bilimleri için toplam bilimsel yazı (araştırma, olgu sunumu, derleme) sayısının en az %50‘sini oluşturmalıdır. Ayrıca tıp veri tabanı için, bir yıl içindeki toplam bilimsel araştırma yazısı en az 12 olmalıdır.
 30. Dergide yer alan makaleler, makale dilinde öz ve anahtar kelimeleri içermelidir. Latin harfleriyle yazılmamış makalelerde ise, mutlaka latin harfleri ile yazılmış başlık, öz ve anahtar kelimeler verilmelidir. Ancak makalelerin ulusal ve uluslararası alanlarda etkisinin artırılması amacıyla, makalelerin Türkçe ve İngilizce dilinde başlık/title, öz/abstract ve anahtar kelimeler/keywords bilgilerinin derginizde yayınlanması tavsiye edilmektedir. Öz ve Anahtar Kelimeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Örnek: TR Dizin Anahtar Terimler Listesi, Medical Subject Headings, CAB Theasarus, JISCT, ERIC v.b. gibi kaynaklar kullanılabilir.
 31. Dergide bulunan bilimsel yazıların ilk sayfasında, tercihen altta, yazıların gönderim ve kabul tarihleri, tüm yazarların kurumları ve iletişim bilgilerine yer verilmelidir.
 32. Dergiye yazı göndermek isteyenler için, “Makale Yazım Kuralları” (Instructions for Authors) bulunmalı ve makaleler bu kurallara uygun olarak yazılmış olmalıdır.
 33. Her bilimsel yazının “Kaynakça”sı bulunmalı, kaynaklar Latin Alfabesi ile yazılmış olmalı, veriliş şekli, doğruluğu ve ulaşılabilirliğine özen gösterilmelidir,
 34. Kaynakça uluslar arası kaynak yazım biçimlerine (APA, MLA, AIP, NLM, AMA, ACS vd.) uygun olmalı, kullanılan biçim “Makale Yazım Kuralları”nda ayrıntılı şekilde belirtilmelidir.
 35. Dipnot kullanan bilimsel yazılarda, dip notlara ilişkin kaynakça makale sonunda verilmelidir.
 36. Ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallara uyulmalı, “Makale Yazım Kuralları” içerisinde araştırma ve yayın etiğine uyum gerekliliği açık olarak belirtilmelidir,
 37. Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel hayvan çalışmaları için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı ve belgelendirilmelidir.
 38. Dergilere gönderilecek bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medcial Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un  “Editör ve Yazarlar için Uluslar Arası Standartlar”ı dikkate alınmalıdır,
 39. İlgili Komite tarafından üst üste iki kez “Red” edilen dergi, 2 yıl boyunca değerlendirmeye alınmaz.
 40. Cilt numarası alan (2014; cilt: 5, sayı: 1,2 gibi) ya da sadece sayı numarası alan (2014; sayı: 1,2 gibi) ve bir cilt/yılda birden fazla sayı yayınlayan dergilerde, sayfa numaralarının cilt ya da yıl bazında devam etmeli, cilt ya da yıl değişikliğinde sayfa numarası 1’den başlatılmalıdır.
 41. Dergide bulunan bilimsel yazıların ilk sayfasında, tercihen üstte, makaleyi tanımlayan ve atıf için kullanılabilecek bibliyografik bilginin [dergi adı-genellikle, editörlükçe belirlenmiş “derginin kısa adı” tercih edilir-, yıl; varsa cilt no(varsa sayı no): ilgili makalenin sayfa aralıkları formatında (Örnek: Akd Araş Derg, 2014; 15(2): 15-22 gibi)] uluslararası yaygın biçime uygun olarak verilmelidir.
 42. Veri tabanlarında yer alan bütün dergiler belli aralıklarla TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi tarafından yeniden değerlendirilmektedir. İlgili koşullara uyulmadığı takdirde dergi, dizinden çıkarılabilecektir.

 

Derleme ve Olgu Sunumu Dergileri, yukarıda belirtilen kriterleri sağlamasının yansıra aşağıda belirtilen hususlara da uygunluğu aranır.

DERLEME DERGİLERİ

 1. Dergi, sadece derleme makalesi yayınlamalı ve bu husus dergide belirtilmelidir.
 2. Bu dergiler, TR Dizin kriterlerinden “araştırma makalesi sayısı ve yüzdesi” ile ilgili olan madde dışında diğer kriterleri sağlamalıdır.
 3. TR Dizin kapsamına alınması planlanan derleme dergileri muhakkak hakemli olmalıdır. Ancak, “davetli derlemelerde” hakemlik şartı aranmayacaktır.  Davetli derleme; bir dergide  birkaç adetle sınırlı davetli makaleleri ifade etmektedir. Bu derlemelerin de en azından editör onayından geçmiş olması komite tarafından uygun bulunmaktadır.

  Bu kapsam dışındaki derleme dergileri değerlendirmeye alınmayacaktır.

OLGU SUNUMU DERGİLERİ

 1. Sadece olgu sunumu yayınlanmalı ve bu husus dergide belirtilmelidir.
 2. TR Dizin Kriterlerinden “araştırma makalesi sayısı ve yüzdesi” ile ilgili olan kriter maddesi dışında diğer kriterleri de sağlaması gerekmektedir.

TAVSİYELER;

 1. Hakem listesini duyurmak dergi editörlüğünün tasarrufundadır, ancak sayı/cilt/yıl durumlarına göre liste verilmesi,
 2. Derginin, “İçindekiler” sayfasında makale başlıklarının Türkçe ve İngilizce olarak verilmesi,
 3. İntihal programının kullanılması ve bunun dergide ve/veya web sayfasında duyurulması,(Yeni)
 4. Dergiye ait kısaltma ad kullanılması.(Yeni)
 5. Dergilerde makalelerin tüm yazarlarına ait iletişim bilgileri ile birlikte, uluslararası geçerliliği de bulunan “ORCID” bilgisine yer verilmesi tavsiye edilmektedir.(Yeni)